Infos Cruïlla de Tardor 2018

MENORS AL CRUÏLLA DE TARDOR 2018

Per raons d’aforament, tots els menors han de pagar entrada per accedir al recinte (tant a l’Hivernacle del Poble Espanyol com a la Sala Razzmatazz).

Els menors a partir de 16 anys podran entrar al recinte sense cap mena d’autorització. Els menors de fins a 15 anys (inclosos) hauran d’anar acompanyats de pare, mare o tutor legal.

En cas que l’acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal, caldrà presentar DNI i llibre de família o un altre document legal que acrediti la relació amb el menor.

En cas que l’acompanyant no siguin ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà presentar una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i el llibre de família.

FULLS D’AUTORITZACIONS

Cas 1: Si ets el pare/mare/tutor legal, descarrega l’autorització aquí.

Cas 2: Si no ets el pare/mare/tutor legal, descarrega l’autorització, aquí.

 

CANVI DE TITULAR DE LES ENTRADES

Les entrades són nominals. L’organització  pot demanar el DNI a l’entrada al recinte per tal de comprovar que la persona en possessió de l’entrada és la titular de la mateixa.

En el cas que la persona titular de l’entrada no pugui assistir al festival, podrà cedir el seu ticket a una altra persona.

El titular haurà de fer una autorització signada on s’especifiqui que cedeix la seva entrada, i on hauran de constar els noms complets i DNIs tant del titular com de la persona que rep l’entrada. A més, el titular haurà de proporcionar una fotòcopia del seu DNI a l’altra persona.

Aquests documents s’hauran de presentar en el moment d’accedir al recinte.

La revenda d’entrades no està permesa i des de l’organitzció del Cruïlla de Tardor no ens fem càrrec de les entrades comprades a través de canals de venda no oficials.

 

CONDICIONS D’ACCÉS I ESTADA

L’accés i estada en el recinte suposa l’acceptació incondicional de les presents condicions d’accés:

1. Només es podrà accedir al recinte amb la corresponent entrada. L’entrada ha d’estar completa i en bones condicions. Tota entrada esmenada, trencada o amb indicis de falsificació autoritzarà a l’Organitzador a privar al seu portador de l’accés als recintes.

2. L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat comprada en els punts de venda oficials. No està permesa la revenda de l’entrada. L’organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada.

3. L’entrada dóna dret a entrar i sortir del recinte a partir del moment en què ho indiqui l’organització. Per poder sortir del recinte s’haurà de presentar la corresponent entrada i autoritzar a l’equip de seguretat a incloure un segell i/o polsera de sortida en una part visible de la teva mà. Per tornar a entrar en el recinte serà necessari tornar a presentar l’entrada juntament amb el segell i/o polsera que et col·loqui l’equip de seguretat.

4. No s’admet l’entrada de cap tipus de beguda, envàs ni objecte que l’organització consideri perillós o nociu.

5. La llei prohibeix el consum de substàncies estupefaents. És la teva responsabilitat complir amb la llei.

6. Està prohibida la venda d’alcohol i tabac a menors de 18 anys, d’acord amb la legislació vigent.

7. No està permesa l’entrada d’animals.

8. No es permetrà l’entrada al recinte de càmeres reflex ni càmeres de vídeo.

9. La persona, en accedir al recinte, podrà ser filmada i fotografiada per l’organització, i aquests suports gràfics i/o audiovisuals podran ser utilitzats per l’organització amb l’únic propòsit de promocionar el festival. En el cas que el portador de l’entrada desitgi retirar la seva autorització a l’organització del festival, podrà fer-ho dirigint un escrit, de manera fefaent a l’e-mail: festival@cruillabarcelona.com o a l’adreça postal: C/Pujades, 77 2n 7a 08005 Barcelona.

10. L’organització es reserva el dret d’admissió.