MENORS D’EDAT

L’accés dels menors d’edat als concerts celebrats en altres espais com sales de concerts, pavellons o auditoris, requerirà el pagament de l’entrada a preu normal i els menors fins a 15 anys inclosos, hauran d’anar acompanyats del pare, mare o tutor legal d’acord amb els criteris indicats anteriorment per a cada edat.

L’accés dels menors d’edat a qualsevol dels esdeveniments de CRUÏLLA BARCELONA requerirà mostrar l’entrada en el control d’accés al recinte. En cas que l’acompanyament del menor sigui requisit per a accedir als recintes, el pare, la mare o tutor legal hauran de presentar el DNI i llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de l’acompanyant amb el menor. El menor i l’acompanyant en cas que procedeixi hauran de portar en tot moment el DNI o document d’identificació equivalent per si l’Organització requerís l’acreditació de la seva identitat. Així mateix, els menors fins a 15 anys (inclosos) seran identificats amb una polsera que hauran de portar visible en tot moment.

En cas que l’acompanyant del menor no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, farà falta que l’acompanyant present una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal del menor, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i el llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de l’autoritzant amb el menor.

En tot cas el responsable del menor haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat del Festival, que es facilitarà a aquest efecte en l’entrada dels recintes i que es pot descarregar directament des d’aquest enllaç. L’acompanyant serà responsable de qualsevol acció o omissió del menor durant l’estada als recintes.

L’Organització lliurarà, en cas que els acompanyants dels menors ho sol·licitin, taps per a les orelles o auriculars per a reduir els efectes del volum del so.

Document exoneració de responsabilitat