Termes i condicions tickets

CONDICIONS

La venda d’entrades s’entén realitzada en el nostre domicili social i comprar l’entrada per aquest portal implica l’acceptació de les condicions generals.

IDENTIFICACIÓ DE LA PROMOTORA

Estàs contractant amb la promotora BARCELONA EVENTS MUSICALS SL (en endavant, CRUÏLLA BARCELONA) NIF B65505257 domiciliada al C/ Pujades, 77 – 79 2n 7a.08005 BARCELONA.

ACCÉS AL RECINTE

Per entrar al recinte hauràs de mostrar la teva entrada que serà escanejada per a la seva verificació. Hauràs d’identificar-te amb DNI en el cas que l’organització ho sol·liciti.

1. L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida als punts de venda oficials. No està permesa la revenda de l’entrada. L’Organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada.

El posseïdor de l’entrada és el responsable en cas de còpia d’aquesta.

2. L’Organitzador denegarà l’accés als recintes al portador si concorre qualsevol de les següents circumstàncies:

a) L’entrada es troba incompleta, esmenada, trencada o amb indicis de falsificació.

b) El portador té antecedents violents, o manifesta una actitud violenta o que inciti públicament a l’odi, la violència, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i, especialment, al portador que es comporti de manera agressiva o provoqui disturbis en l’exterior o a l’entrada, al que porti armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i al que porti robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la llei i la Constitució.

c) El portador presenta símptomes d’embriaguesa o d’estar consumint o haver consumit drogues o substàncies estupefaents.

L’exercici del dret d’admissió no comportarà, en cap cas, la denegació d’accés al portador per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.

A l’entrada als recintes, el públic pot estar subjecte a un registre segons la Llei. No està permesa l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’Organització o estiguin prohibits per la normativa vigent. Es prohibeix així mateix l’entrada de qualsevol tipus de begudes al recinte.

3. L’Organitzador podrà denegar l’accés o expulsar dels recintes al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les indicacions del personal de l’Organització, així com en cas que pugui raonablement presumir que crearà una situació de risc o perill peral mateix portador o altres assistents o per estats d’intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment el portador en tots els casos per les seves pròpies accions i omissions que causin lesions a tercers o danys a béns.

4. La possessió de l’entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sortejos) associats al posseïdor de l’entrada o tercers.

L’incompliment d’aquest punt obligarà a l’anunciant i / o usuari no autoritzat a fer efectiva una penalitat equivalent a mil vegades el preu de l’entrada sense perjudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals.

Aquestes activitats seran rastrejades a Internet amb la finalitat d’establir la responsabilitat pertinent.

CONDICIONS GENERALS DE L’ENTRADA

Una vegada adquirida l’entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment.

En cas de cancel·lació, l’adquirent pot sol·licitar el reemborsament en el termini no superior a trenta dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per l’Organitzador per correu electrònic. Es considerarà cancel·lació la suspensió de més de la meitat dels concerts programats. L’Organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa.

La devolució d’entrades no inclou la despesa de gestió la tiquetera. Només es retorna l’import total en el cas de cancel·lació de l’esdeveniment.

No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació del festival a causa de males condicions climatològiques, desastres naturals, tancament de l’espai aeri espanyol o altres causes de força major no imputables a l’Organitzador.

PROCEDIMENT DE COMPRA DE LES ENTRADES

L’organització del Festival posa a disposició en el seu web el canal on-line per a la compra de qualsevol tipus d’entrada de forma telemàtica.

Durant el procés de compra on-line, es sol·licitarà com a mínim, una identificació nominativa del comprador de l’entrada o entrades i un email on fer arribar el comprovant de compra i la /les entrada/es.

Si es requereixen dades addicionals, aquestes seran adequadament informades al comprador i subjectes a la llei de protecció de dades que podeu consultar en aquest enllaç.

Durant el procés d’adquisició de l’entrada el comprador podrà modificar les dades de compra abans de confirmar la compra i, un cop finalitzada aquesta, podrà accedir a un compte on poder modificar alguna dada.

L’organització també informarà si posa a disposició del comprador d’un mitjà no on-line per a la compra d’entrades.

MENORS D’EDAT

Als concerts del Cruïlla de Tardor i del Cruïlla de Primavera tots els menors hauran de pagar l’entrada completa. Els menors de fins a 15 anys (inclosos) hauran d’assistir acompanyats d’un adult.

Al Festival Cruïlla d’estiu, celebrat al Fòrum:

  • Els menors de 0 a 13 anys (inclosos) han de pagar l’entrada de nen i hauran d’anar acompanyats del pare, mare o tutor legal. Serà obligatori mostrar aquest ticket en el control d’accés indicat.
  • Els menors de 14 i 15 anys hauran de comprar l’entrada normal i anar acompanyats de pare, mare o tutor legal.
  • Els menors a partir de 16 anys hauran de comprar l’entrada normal i podran entrar al recinte sense acompanyament ni cap mena d’autorització.

En cas que l’acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal hauran de presentar DNI i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor.

En cas que l’acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà que presenti una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i llibre de família.

En ambdós casos el responsable del menor haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat per part del Festival, que es facilitarà a l’entrada del recinte o que us podeu descarregar directament des del web del festival.

Durant la seva estada al recinte, l’acompanyant serà responsable de qualsevol acció que el menor realitzi.

En tot moment tant l’acompanyant com el menor hauran de portar el DNI o passaport per si fos requerit per part del personal de l’organització per acreditar la seva identitat. En el cas d’estrangers hauran d’aportar els documents oportuns del seu país d’origen.

L’Organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol i tabac als menors de 18 anys. Els menors, fins als 15 anys inclosos s’identificaran amb una polsera. El menor haurà en tot moment de portar visible aquesta polsera, així com el seu DNI.

L’organització lliurarà, en cas que els acompanyants dels menors ho sol·licitin, taps per a les orelles o auriculars per tal de reduir els efectes del volum del so.

DRET D’IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El portador de l’entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes per diferents mitjans per a la seva posterior difusió informativa o promocional, i autoritza aquest ús, que serà responsabilitat de cada mitjà.

En el cas d’imatges recollides per BARCELONA EVENTS MUSICALS SL informem que aquestes dades seran tractades d’acord amb la política de privacitat ja definida.

Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual. Queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o reproducció a l’interior dels recintes excepte autorització expressa de l’Organització.

Aquestes accions poden suposar una acció penal o civil per danys.

VIDEO VIGILÀNCIA

El promotor de l’esdeveniment o si escau, el gestor de l’espai públic VIDEO VIGILARÀ tot el recinte.

En aquest sentit, s’informa que qualsevol imatge vídeo gravada podrà ser utilitzada com a prova de conductes il·lícites o qualssevol danys que poguessin provar, tant a persones com a béns.

Les dades seran automàticament facilitades a autoritats judicials o policials.

La imatge queda subjecta a la política de privacitat ja definida.

PROCEDIMENT DE COMPRA DE LES ENTRADES

L’organització del Festival posa a disposició en el seu web del canal on-line per a la compra de qualsevol tipus d’entrada de forma telemàtica.

Durant el procés de compra on-line, es sol·licitarà com a mínim, una identificació nominativa del comprador de l’entrada o entrades i un email on fer arribar el comprovant de compra i la /les entrada/es.

Si es requereixen dades addicionals, aquestes seran adequadament informades al comprador i subjectes a la llei de protecció de dades que podeu consultar en aquest enllaç.

Durant el procés d’adquisició de l’entrada el comprador podrà modificar les dades de compra abans de confirmar la compra i, un cop finalitzada aquesta, podrà accedir a un compte on poder modificar alguna dada.

L’organització també informarà si posa a disposició del comprador d’un mitjà no on-line per a la compra d’entrades.

PROTECCIÓ DE DADES DE TERCERS

Si facilites dades d’un acompanyant, t’obligues a informar i obtenir el consentiment per al tractament de les seves dades, que queden subjectes a la nostra política de privacitat que apareix en el formulari de registre.

DUBTES I FULLS DE RECLAMACIONS

En cas de dubte o consulta, hi ha informació disponible a la web del festival. Les persones interessades poden sol·licitar per correu electrònic fulls de reclamació, que també estaran a la seva disposició en el lloc de celebració del festival i al nostre domicili social.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

En comprar ho està fent a través d’una plataforma externa de pagament que no és de la nostra responsabilitat i és aliena a la nostra empresa.

No som responsables dels càrrecs de compra realitzats per aquestes plataformes, en cas de devolució de l’entrada.

ALTRES CONDICIONS

Tots els preus indicats inclouen els impostos aplicables.

L’usuari accepta que la legislació aplicable és l’espanyola.

La llengua de contractació és segons l’idioma escollit.

Aquest document en què accepta les condicions s’arxiva en el nostre sistema informàtic. Tens accés durant un mes a les nostres dades i pots imprimir i guardar-te’l al sistema informàtic.

CRUÏLLA BARCELONA pot anul·lar o modificar qualsevol de les anteriors condicions, en aquest cas ho posarà en coneixement del públic assistent pel correu electrònic, per la qual cosa has de consultar periòdicament. També informarà pels canals que consideri adequats.

Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos via mail a: festival@cruillabarcelona.com.

Versió maig de 2018